اخبار ورزشی » نظر هواداران در مورد قیمت فروش کروس، آسنسیو و مارسلو چیست؟